کلینیک فارابی

برنامه کاری پزشکان

جدول زمانی وقت ملاقات

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
8:00am
دکتر افضل آقایی

دکتر مهدی افضل آقایی

نمایش پروفایل
6:00pm - 8:00am
دکتر مهدی افضل آقایی
دکتر افضل آقایی

دکتر مهدی افضل آقایی

نمایش پروفایل
1:30pm - 8:00am
دکتر مهدی افضل آقایی
دکتر افضل آقایی

دکتر مهدی افضل آقایی

نمایش پروفایل
1:30pm - 8:00am
دکتر مهدی افضل آقایی
دکتر افضل آقایی

دکتر مهدی افضل آقایی

نمایش پروفایل
8:00pm - 8:00am
دکتر مهدی افضل آقایی
دکتر افضل آقایی

دکتر مهدی افضل آقایی

نمایش پروفایل
1:30pm - 8:00am
دکتر مهدی افضل آقایی
9:00am
12:00pm - 9:00am
نجمه سبحانی
3:00pm
دکتر افضل آقایی

دکتر مهدی افضل آقایی

نمایش پروفایل
8:00pm - 3:00pm
دکتر مهدی افضل آقایی
دکتر افضل آقایی

دکتر مهدی افضل آقایی

نمایش پروفایل
8:00pm - 3:00pm
دکتر مهدی افضل آقایی

ساعت کاری کلینیک:
شنبه الی چهار شنبه 7:30 الی 21
پنج شنبه 7:30 الی14:30