کلینیک فارابی

ویزیت غیر حضوری

در درمانگاه تخصصی داخلی نوین فارابی جهت رفاه حال بیماران برخی از خدمات که نیازی به معاینه بالینی ندارند(از قبیل ارائه جواب آزمایش، تمدید نسخه و دارو، سواالت، مشاوره، ویزیت مجدد) به صورت غیر حضوری قابل انجام بوده و ارسال مدارک و مستندات پزشکی و درخواست ها از طریق نرم افزار های واتساپ، روبیکا یا بله امکان پذیر می باشد.

لازم به ذکر است ویزیت غیر حضوری تنها برای بیمارانی مقدور است که حداقل یک بار به صورت حضوری مراجعه داشته و پرونده پزشکی بیمار در کلینیک موجود باشد.


شماره واتساپ، روبیکا و بله جهت ویزیت غیر حضوری: 09020069902