کلینیک فارابی

خانم دکتر نینا معصومی

درباره پزشک

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه