کلینیک فارابی

خانم دکتر وجیهه غفاریان

درباره پزشک

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه