کلینیک فارابی

آقای محمد صادق رمضان نژاد

درباره من

مدیریت درمانگاه تخصصی داخلی نوین فارابی دکتری مدیریت کسب و کار (DBA)

مدیریت درمانگاه تخصصی داخلی نوین فارابی
دکتری مدیریت کسب و کار (DBA)